Railcert bejegyzései

Innotrans 2022

Kiberbiztonság tanúsítása a vasúti közlekedésben

2022 szeptember végén Berlinben rendezték meg az európai közlekedési szakma kiemelt eseményét, az InnoTrans 2022 közlekedéstechnológiai vásárt. A rangos rendezvényen cégünk, a RailCert Hungary Kft. is részt vett.

Vállalatunk célja nemzetközi kapcsolatainak, együttműködéseinek erősítése és bővítése, ennek érdekében aláírásra került ünnepélyes keretek között a berlini vásáron az olasz RINA Services S.p.A-val történő nemzetközi megállapodás. A jövőben  a vállalatok elsőként biztosítanak kölcsönös lehetőséget – a CLC/TS 50701:2021 szabvány szerinti – vasúti kibertanúsítási tevékenységek elvégzéséhez.

A vasúti közlekedés digitalizációjának fejlődésével a szektor kibervédelmének is fokozott figyelmet kell fordítani. Az Európai Unió több területen dolgozik a kiberbűnözés ellen, illetve a kibervédelem fokozása érdekében. Ezen törekvések a vasúti szektorra új, kiberbiztonság központú követelményeket határoznak meg, melyekkel a vasúti szereplők számára egy biztonságosabb digitális tér hozható létre.

A RailCert Hungary célja, Magyarországon is bevezetni és megteremteni a vasúti kibertanúsítási szakterületét leendő partnerei részére, valamennyi ide vonatkozó követelmény maradéktalan teljesítésével.

Állomás

Füzesabony-Eger-Felnémet vasúti vonalszakasz EK (NoBo) és NSZ (DeBo) megfelelőségértékelése

2022. szeptember 12-én a RailCert Hungary Kft. Infrastruktúra (INF), Energia (ENE) és Pálya menti ellenőrző-irányító és jelző (CCS) alrendszerekre állított ki a MÁV Zrt. Kérelmező által Meghatalmazott képviselőként eljáró NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. részére Közbenső Hitelesítési Nyilatkozatokat (ISV-ket). A projektben a Füzesabony-Eger-Felnémet vasúti vonalszakasz és kapcsolódó létesítmények engedélyezési terveinek EK (NoBo) és NSZ (DeBo) szerinti hitelesítési eljárásárok lefolytatását végeztük el a szükséges építési engedély megszerzéséhez.

A tervezés tárgya az említett vonalszakaszon 17 km hosszú, egybefüggő, végig egyvágányú és villamosított pálya. A projekt keretein belül Füzesabony és Eger állomás között (a pályaállapotok miatt kijelölt lassújeles szakaszokon) a jelenlegi geometria megtartásával és helyben átépítésével a v=100 km/h sebesség visszaállítása a cél. Eger állomáson, a jelenleg üzemelő kulcsrögzítős biztosítóberendezés korszerűsítése történik, valamint a vonali biztosítóberendezés elemeinek állagmegóvó karbantartása is már ütemezett szakaszban jár. A 87a számú Füzesabony (kiz.) – Eger (bez.) vasútvonal felsővezeték hálózatának emelt szintű karbantartása, valamint felsővezetékkel kapcsolatos átépítési beavatkozások valósulnak majd meg.

Az említett vonalszakaszon az átépítéssel érintett és újonnan megvalósuló létesítmények megfelelőségértékelését valamennyi alrendszerre vonatkozóan elvégezte Társaságunk, amelynek eredményeként Közbenső Hitelesítési Nyilatkozatok (ISV-k) kerültek kiállítása mind NoBo, mind DeBo esetén.

Tekintse meg lezárt és folyamatban lévő tanúsítási eljárásainkat honlapunkon a „Projektjeink” menüben: https://railcert.hu/projektjeink/

Jelentős a szerepvállalásunk a hazai vasúti egyik történelmi fejlesztésében

Jelentős a szerepvállalásunk a hazai vasút egyik történelmi fejlesztésében

A RailCert Hungary Kft., mint független tanúsítói szervezet, számos nagyszabású hazai projektben kap szerepet, ezzel is hozzájárulva Magyarország vasútfejlesztési programjához.

Jelenleg folyamatban lévő projektjeink között megtalálhatóak olyanok, amelyek méretükből adódóan önálló alrendszert ölelnek fel, vagy valamely elemükben különleges, a hazai vasút történetében egyedi megoldást tartalmaznak. Ezek közül kiemelendő a Déli Összekötő Vasúti Duna-Híd korszerűsítése („DÖVH”) projekt, amely a Déli körvasút első mérföldköveként valósul meg, a Duna felett három vasúti vágányon. Budapesten belül ehhez mérhető vasúti beruházás hosszú évtizedek óta nem történt, ezt a közeljövőben a Budapest Ferencváros – Kelenföld közötti háromvágányúsítás projekt fogja felülmúlni. Jelen projekt keretében új (harmadik) felszerkezet került megépítésre, továbbá a meglévő két felszerkezet is kicserélésre került, az alépítményt/felszerkezethez kapcsolódó elemeket pedig a szükséges mértékben alakították át. Megfelelőségértékelési tevékenységünk során a tervezett egyvágányos, többtámaszú rácsos acélhíd műtárgyakra vonatkozó követelményeire fektettünk hangsúlyt. A projekt ütemezéséhez szorosan kapcsolódva, a hídszerkezetek kivitelezésének megfelelően, külön-külön értékelve végeztük az EK (NoBo) és NSZ (DeBo) szerinti hitelesítési eljárások lefolytatását a korlátozott szolgáltatási szintű forgalmak felvételéhez. Vizsgáltuk a beépített rendszerelemek megfelelőségét és alkalmazhatóságát, valamint az alrendszerek releváns követelménypontjait is teljeskörűen. A közbenső tanúsítások kiadása előtt szakembereink részt vettek a műtárgyak forgalomba helyezéséhez szükséges statikus és dinamikus próbaterhelésein.

Következő és egyben projektzáró feladatunk használatbavételi engedély megszerzéséhez szükséges megfelelőségértékelési eljárások lefolytatása, tanúsítványok kiadása.

Vasúti kockázatértékelés és az AsBo szervezetek kapcsolata

Vasúti kockázatértékelés és az AsBo szervezetek kapcsolata

Az átjárhatósági követelmények Európai Unión belüli egységes rendszerének megteremtése óta számos változás lépett életbe a kölcsönös átjárhatóság és a kapcsolódó nemzeti szabályozások életében. Az egyre közismertebb NoBo (Notified Body) és DeBo (Designated Body) által lefolytatott megfelelőségértékelési eljárások mellett egy új eljárás jelent meg, amely az alrendszerek vagy rendszerelemek megszokott tanúsításától eltérően a tervezett változások biztonságos véghezviteléhez nyújt jogszabályi alapot. A RailCert Hungary Kft. mint a hazánkban azon kevés szervezetek egyike, amely mindhárom típusú kijelöléssel és bejelentéssel rendelkezik.

Kockázatértékelés a vasúti területen

A vasúti közlekedés a közlekedési formák egyik legbiztonságosabb módja, ennek fenntartása érdekében az Európai Unió folyamatosan felülvizsgálja, fejleszti és harmonizálja a vasút biztonsággal és kölcsönös átjárhatósággal kapcsolatos előírásait.

Ezen törekvés eredményeképpen került megalkotásra a 402/2013/EU végrehajtási rendelet (továbbiakban: CSM rendelet), ami a tervezett változások biztonságos véghezviteléhez nyújt jogszabályi alapot. A rendelet összehangolja többek között a biztonsági szinteket érintő változások hatásainak felmérését, az alkalmazott kockázatkezelési eljárásokat és annak alkalmazása során kapott eredmények értelmezését, valamint lehetővé teszi a biztonsággal kapcsolatos információcserét az ágazat szereplői körében.

Miért fontos a változások kezelése?

A változásmenedzsment strukturált eljárásnak tekinthető, amelyet minden biztonságot jelentősen érintő változás során alkalmazni kell. Lehetővé teszi a szisztematikus és proaktív veszélyazonosítást, valamint a megfelelő veszélyszint-mérséklő intézkedések meghatározását. A folyamatos és proaktív veszélyazonosítás elengedhetetlen, hiszen a változások bevezetésével akaratlanul is új veszélyek kerülnek a rendszerbe, befolyásolva ezzel a meglévő biztonságot érintő intézkedések hatásosságát, továbbá az eljárások, folyamatok, termékek és szolgáltatások megfelelőségét.

Mi számít jelentős változásnak a CSM rendelet szerint?

A CSM rendelet 4. cikkelyének értelmében, amennyiben nincs nemzeti vonatkozó szabályozás és a változás befolyásolja a biztonságot, az ott felsorolt kritériumok alapján a Javaslattevő feladata eldönteni, adott területtel kompetens szakértő vagy szakértők bevonásával, hogy a vizsgált változás jelentősnek minősíthető-e. A meghozott döntést minden esetben megfelelően és alátámaszthatóan szükséges dokumentálni.

Kik a rendelet szereplői?

A Javaslatevő felelős a CSM rendelet alkalmazásáért, valamint a változás jelentőségének megállapításáért, ő gondoskodik a beszállítók és a szolgáltatók – illetve alvállalkozóik – által előidézett kockázat a rendelettel összhangban történő kezeléséről. A Javaslattevő lehet kockázatkezelési intézkedéseket végrehajtó vasúttársaság vagy pályahálózat-működtető, intézkedéseket végrehajtó, a karbantartásért felelős szervezet, a hatályos irányelv szerinti ajánlatkérő vagy gyártó, illetve strukturális alrendszerek üzembehelyezési engedélyét kérelmező.

Az eljárás fontos szereplője a független kockázatértékelő szervezet, azaz az AsBo szervezet, amely Magyarországon a 390/2020 (VIII. 12.) Korm. rendelet szerint kerül kijelölésre. Fontos megjegyezni, hogy az AsBo tevékenysége eltér a DeBo és a NoBo kijelöléssel rendelkező szervezetek megfelelőségértékelői tevékenységétől, mindazonáltal a függetlenség és pártatlanság ezeknek a szervezeteknek a körében is elengedhetetlen. Az AsBo mintegy független értékelőként működik közre a jelentős változás során véghez vitt kockázatértékelés teljes folyamatában. Feladata nem az operatív döntések meghozatala, a kockázatértékelés lefolytatása és az ahhoz kapcsolódó tevékenységek ellátása, hanem annak ellenőrzése, hogy a CSM rendelet I. mellékletében leírtak helyesen teljesülnek és a kockázatértékelés eredménye megfelelő. A kockázatértékelési eljárás nem tanúsítvánnyal, hanem biztonságértékelési jelentéssel zárul, amelyben az AsBo levonja végső következtetéseit a CSM rendelet alkalmazásának megfelelőségével kapcsolatban. Szemben a tanúsítás során meghatározott hiányosságok és nemmegfelelőségek kezelésével, a jelentős változás kockázatértékelése végén a Javaslattevő felelőssége eldönteni, hogy milyen módon és mértékben veszi figyelembe a biztonságértékelési jelentés következtetéseit.

A CSM rendelet által meghatározott kockázatértékelés folyamata lehetőséget teremt a biztonságosabb, hatékonyabb és harmonizáltabb vasúti közlekedés kialakítására. Épp ezért fontos, hogy a megvalósuló nagyvasúti beruházások, rekonstrukciók vonatkozásában minden fent említett szereplő tisztában legyen az őt érintő feladatokkal kapcsolatban.

Társadalmi szerepvállalásunk

A társadalmi szerepvállalás már Magyarországon is fontos feladata egy jól működő cégnek.
A RailCert Hungary Kft. minden évben egy olyan szervezetet támogat, amelynek tevékenysége összhangban áll Társaságunk társadalmi felelősségvállalás szemléletével.
Hiszünk abban, hogy valamennyi emberi jog és alapvető szabadság teljes és egyenlő gyakorlása, védelme és biztosítása minden látássérült személyt is megillet.
A nonprofit szervezet kiválasztásakor fontos szempont volt számunkra a szervezet által végzett tevékenység társadalmi ismertsége és elismertsége, valamint fenntarthatósága.

A fentiek jegyében – követve a 2020-as évben megkezdett, hagyományteremtő cselekvésünket – tavaly is egy olyan szervezetet választottunk Kedvezményezettként, amelynek tevékenysége mellett teljes mértékben kiállunk, és akiknek mindennapi feladatát a közös cél eléréséhez elengedhetetlennek tartunk.

2021-ben a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége által kiemelkedő színvonalon működtetett vakvezető kutya kiképzőközpont működésének fenntartásához, és ezáltal egy vakvezető kutya kiképzéséhez járultunk hozzá.

Miért fontosak a vakvezető kutyák?

Egy látássérült személy számára a vakvezető kutya nemcsak hű társ, hanem egyben az önálló életvitelhez szükséges segítő is, akivel magabiztosabban közlekedhet, ügyet intézhet, dolgozhat és kapcsolatot teremthet. Feladata, hogy a látássérült embert biztonságosan vezesse például a közúti forgalomban. Megállással jelzi az akadályokat, majd biztonságosan kikerülve azokat, utat keres bonyolultabb akadályok – például útlezárások vagy a járdán parkoló autók – esetén, valamint meghatározott objektumokat, például gyalogátkelőt, lépcsőt, ajtót, buszmegállót, ülőhelyet stb. megkeresve segíti gazdája tájékozódását.
A biztonságos és gyors közlekedés mellett, a társadalmi beilleszkedésben is folyamatos támogatást nyújtanak a látássérülteknek. Ez a különleges tudás a kiképzők és kiképzőközpontok kemény munkájának eredménye.

A RailCert Hungary Kft. megfelelőségértékelési tevékenységében a követelmények teljesítése és a célkitűzések elérése mellett tette le névjegyét, elhivatott a vasúti közlekedésben megteremteni az esélyegyenlőséget azáltal, hogy szigorúan megköveteli és betartatja a hazai vasúti projektek összes szereplőjével a jogszabályi előírásokat és az érintettek által megfogalmazott ajánlásokat, különös tekintettel a 2016/797/EU Irányelvre, amely a „hozzáférhetőséget” az Európai Unión belüli vasúti rendszer alapvető követelményeként határozza meg, illetve a 1300/2014/EU Rendeletre, amely az uniós vasúti rendszernek a fogyatékossággal élő és a csökkent mozgásképességű személyek általi hozzáférhetőségével kapcsolatos átjárhatósági műszaki előírásokról szól (PRM ÁME). Mindezen követelmények betartása lehetővé teszi a vakok és gyengénlátók akadálytalan és zavartalan közlekedését.

Annak érdekében, hogy a szakma szereplői komoly hangsúlyt és erőfeszítéseket tegyenek
a vasúti közlekedés hozzáférhetőségéért, a RailCert Hungary Kft. tavaly
– a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országot Szövetségével együttműködésben – a Vakvezető kutya kiképző programot támogatta
a szemléletmód formálása és az elfogadottság növelése jegyében.

Csatlakozzunk együtt a MVGYOSZ hitvallásához:
„Együtt formáljuk élhetőbbé a világot!”

Tovább bővült a RailCert Hungary Kft. tevékenységi köre

Hazai és külföldi partnereink az elmúlt években már megtapasztalhatták, hogy a RailCert Hungary Kft. határidőre, megfelelő minőségben és felelőségteljesen végzi el a rá bízott munkákat. Vállalat 2018-as megalakulásakor azt a célt tűzte ki maga elé, hogy olyan szervezetté váljon, amely részt vegyen a hazai és nemzetközi vasúti fejlesztésekben és tevékenységével hozzájáruljon a modernebb, gyorsabb, biztonságosabb vasúti infrastruktúra kialakulásához. A vasúti megfelelőségértékelés egy speciális és komplex terület szigorú jogszabályi környezettel, amely azáltal, hogy megköveteli a vonatkozó előírások és szabványok betartását, ám egyben lehetővé is teszi, hogy az új létesítmények által a magyar vasút európai államhoz méltó szinten üzemeljen.

Az elmúlt közel 4 évben szervezetünk dinamikusan fejlődött a cég, mind szakembereink létszámát, mind tevékenységi körünket illetően. A kezdeti nemzeti kijelölésünk (DeBo) mellé, ami az infrastruktúra (INF), az energia (ENE) és az ellenőrző-, irányító-, jelző- és biztosítóberendezések (CCS) alrendszerekre vonatkozott, a 2021. évben megszereztük az Európai Unió teljes területén elismert Bejelentett Szervezet (NoBo) státuszt, ami lehetővé teszi, hogy a nemzeti szabályokon túl az uniós előírások szerinti megfelelőségértékelést is lefolytathassunk. A tavalyi évben Magyarországon elsők között kaptunk jogosultságot arra vonatkozóan, hogy kijelölt AsBo szervezetként független értékelő tevékenységet végezhessünk.

A nemzeti szabályok alkalmazása esetén Kijelölt Szervezetként (DeBo) vizsgáljuk, ellenőrizzük és értékeljük a vasúti alrendszerek, illetve a vasúti rendszerkomponensek megfelelőségét a vonatkozó műszaki előírásoknak. EK-hitelesítési eljárás esetén az adott alrendszer átjárhatóságát vizsgáljuk az európai uniós előírások vonatkozó rendelkezéseiben foglalt követelményekkel összhangban, mint Bejelentett Szervezet (NoBo), mely eljárás végén EK-Hitelesítési tanúsítvánnyal igazolható az alrendszer alapvető követelményeknek való megfelelés. Az Átjárhatósági Műszaki Előírásokban nevesített kölcsönös átjárhatóságot lehetővé tevő rendszerelemek megfelelőségi eljárásának végén egy Európában teljeskörűen alkalmazható tanúsítványt is kaphat a kérelmező Ügyfelünk.

AsBo szervezetként független értékelést végzünk a vasúti rendszer biztonságát érintő változtatásra vonatkozó kockázatkezelési eljárás keretén belül. Az eljárás fő célja, hogy minden érdekelt félben bizalmat ébresszen arra vonatkozóan, hogy az ellenőrzési folyamat a résztvevők számára a legmegfelelőbb javaslatot adja a biztonságos üzemeltetésre a vasúti ágazaton belül.

A kezdetektől fogva arra törekszünk, hogy a vasúti szakmában átfogó tanúsítói tevékenységet végezhessünk, így itt még nem állhattunk meg. Eddigi munkánk és törekvéseink eredményeként, idén februárban megkaptuk a negyedik alrendszer, a Jármű területre (RST) is érvényes DeBo kijelölésünket. A legújabb kijelölésünk alapján lehetőséget biztosítunk, hogy megbízásaink során már a gördülő állomány fejlesztéseiben is szerepet vállaljunk.

2022. év februárjától immáron a vasúti projektekben végzett megfelelőségértékelés minden területén jelen vagyunk és végzünk tanúsítási tevékenységet INF, ENE, CCS és RST alrendszerek vonatkozásában.